Επιχορηγήσεις από 80.000 έως και 500.000 ευρώ για τουριστικές επιχειρήσεις – Ενισχύσεις και για αγορές σκαφών

1321

Του Βαγγέλη Δουράκη στο enikos.gr

Τις προϋποθέσεις για επιχορηγήσεις που αρχίζουν από 80.000 ευρώ και μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τα 500.000 ευρώ και τις οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλες επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας, καθόρισε το Υπουργείο Ανάπτυξης: Στα πλαίσια της δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-‘27», ορίζεται ακόμη ότι τις επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών ορίζεται ότι μπορούν να επιχορηγηθούν μόνον για αγορές σκαφών που ξεπερνούν τα 7 μέτρα!

Με την τροποποίηση της Πρόσκλησης για την συγκεκριμένη Δράση προστίθεται η ενότητα «5.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)», σύμφωνα με την οποία τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το enikonomia.gr:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

  • Ξενοδοχεία (Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω,  Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω)
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις “camping” (Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω)
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις –3)

Σημειώνεται ότι το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω, Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες).

 Επιχορηγήσεις για αγορές σκαφών και οχημάτων

 Η τροποποίηση της Πρόσκλησης περιλαμβάνει επίσης διαφοροποιήσεις στις Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η αγορά νέου πλοίου ή σκάφους κάθε είδους (αναψυχής, ξύλινο, μηχανοκίνητο, ιστιοφόρο κ.λ.π.) που είναι μικρότερο των 7 μέτρων. Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σκάφος υποχρεούται να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e – Μητρώο Πλοίων».

Επιπλέον, ειδικά και μόνο για επενδυτικά σχέδια σε δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων/λεωφορείων, είναι επιλέξιμη η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης
  • Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πελάτες της επιχείρησης
  • Θα πρέπει να τηρείται το ελάχιστο επιλέξιμο ποσοστό (20%) της κατηγορίας 2.1 του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. (Αφορά αιτήσεις χρηματοδότησης με καθεστώς ενίσχυσης του άρθρου 14 του Καν. 651/2014).»

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην προβούν στη μετεγκατάσταση της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης. Για την Περιφέρεια Αττικής για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014 θα πρέπει επιπλέον να μην επηρεάζεται η εγκεκριμένη ένταση ενίσχυσης.

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης περιλαμβάνει επίσης και αλλαγές αναφορικά με τα Δικαιολογητικά Υποβολής, τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις των δικαιούχων κ.ά.

Η Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»  ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια, που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης

 Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ήδη ξεκίνησε και η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ).

Η Πρόσκληση της Δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο ΟΠΣΚΕ.