Πρόσληψη 10 ατόμων από το Δήμο Καλυμνίων μέσω του προγράμματος της Δ.ΥΠ.Α για “την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών”.

1099

Ο Δήμος Καλυμνίων προχώρησε στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, δέκα (10) ωφελούμενων ατόμων στα πλαίσια του Προγράμματος επιχορήγησης της Δ.ΥΠ.Α. για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών από την 01.03.2023 έως και 29.02.2024, με δυνατότητα επέκτασης της απασχόλησής τους για άλλους δώδεκα (12) μήνες.

Οι προσληφθέντες τοποθετούνται στην Υπηρεσία “Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης/
Διεύθυνση Περιβάλλοντος”

Το μηνιαίο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος των ωφελουμένων – προσληφθέντων θα καλυφθεί το 75% από τη Δ.ΥΠ.Α (με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ) και το 25% από το Δήμο Καλυμνίων.