Δωρεές Υλικών, Υπηρεσιών & Εξοπλισμού για ανακαίνιση σχολείου ΨΕΡΙΜΟΥ από Ιδιώτες Καλύμνιους και όχι μόνο.

482

Από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (ΙΗΑ) που έχει αναλάβει την ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου Ψερίμου, ανακοινώθηκαν οι παρακάτω ιδιώτες δωρητές υλικών Υπηρεσιών και εξοπλισμού: