Στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για τις δρομολογιακές γραμμές.-Δυνατότητα συμμετοχής του “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” στη γραμμή προς Σάμο.

2219

Δόθηκε στη δημοσιότητα η Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για δρομολογιακές γραμμές

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 27-12-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙI και IV της παρούσας.Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
  2. Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.
  3. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) 2021-2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Υποπρογράμματος Α΄ με τίτλο: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ)” στον Αναπτυξιακό Στόχο 4, και χρηματοδοτείται από την ΣΑΝΑ 489 του Π.Δ.Ε του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με Κωδικό Ενάριθμου 2023ΝΑ48900034 και με Κωδικό Πράξης ΟΠΣ (MIS): 5221499 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-10-2024κυμαίνεται από 106.566.515,70 ευρώ μέχρι 124.421.929,53ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και από 132.060.817,59 ευρώ μέχρι 154.172.949,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ανάλογα με την κατηγορία των προσφερόμενων πλοίων για τις δρομολογιακές γραμμές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας.

Δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη

Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις δρομολογιακές γραμμές που αφορούν στη σύνδεση των νησιών στην περιοχή μας και σε αυτές που σύμφωνα με τα απαιτούμενα κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά των πλοίων, δύναται να συμμετέχει η ΑΝΕ Καλύμνου με το πλοίο “ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” καθώς γραμμές που ενδιαφέρουν τις τοπικές Ναυτιλιακές Εταιρείες, ΑΝΕΜ,ΑΝΕΚ, ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ και ΜΑΝΙΑΪ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ- ΛΕΡΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΡΚΙΟΙ – ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΣΑΜΟΥ και επιστροφή

ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΚΩΣ – ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ και επιστροφή

Σύμφωνα με τα απαιτούμενα κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά των πλοίων, που αναφέρονται στις εν λόγω δρομολογιακές γραμμές το πλοίο “ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” έχει το κατ΄ελάχιστον μήκος ,τα 60 μέτρα, για να συμμετέχει στο διαγωνισμό διεκδικώντας τόσο τη γραμμή προς ΣΑΜΟ όσο και προς ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ.

Επίσης ενδιαφέρον για τις τοπικές Ναυτιλιακές Εταιρείες, ΑΝΕΜ,ΑΝΕΚ, ΛΑΦΑΣΙ ΝΕ και ΜΑΝΙΑΪ έχουν οι παρακάτω 4 δρομολογιακές γραμμές ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ – ΛΕΙΨΟΙ – ΛΕΡΟΣ –ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ, και ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΨΕΡΙΜΟΣ- ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ και ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΨΕΡΙΜΟΣ και επιστροφή