Συμβάσεις με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ύψους 1.255.983 ευρώ για προμήθειες και έργα από το Δήμο Καλυμνίων το 10μηνο 2023.

1579

Πεδίον δόξης λαμπρό εξακολουθούν να αποτελούν οι απευθείας αναθέσεις για τον δημόσιο τομέα αλλά και τους δήμους καθώς για πολλούς φορείς -και με το πρόσχημα της πανδημίας τα προηγούμενα χρόνια- συνεχίζουν να αποτελούν τον κανόνα αντί για την εξαίρεση.

Χωρίς να αμφισβητείται ότι η προσφυγή στις εν λόγω διαδικασίες είναι νόμιμη και αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τη δράση της δημόσιας διοίκησης, το ερώτημα που ανακύπτει είναι ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια διοίκηση αντιλαμβάνεται τη διακριτική της ευχέρεια και ο τρόπος με τον οποίο την ασκεί μπορεί να δημιουργήσει εύλογες αμφιβολίες ότι η προσφυγή στις εν λόγω διαδικασίες ασκείται προσχηματικά ή ότι δεν είναι διαφανής ως προς την αναγκαιότητα σύναψης της σύμβασης, τον καθορισμό της αξίας της ή τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου

Το μείζον αυτό ζήτημα εκτός του ότι γεννά ερωτηματικά αναφορικά με τη διαφάνεια και την ακεραιότητα της διαδικασίας, φαίνεται ότι συνήθως κοστίζει και ακριβότερα στον φορολογούμενο. Αυτό προκύπτει και από την ειδική έκθεση – κόλαφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες.

Όπως αναφέρεται στη σύνοψη της Έκθεσης Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό αποτελούν πεδίο διαρκούς αμφισβήτησης στον δημόσιο διάλογο.
Ελέγχοντας 64 δημόσιους φορείς και ένα δείγμα 5.073 συμβάσεων το Ελεγκτικό Συνέδριο επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αντικειμενική ακεραιότητα της διαδικασίας στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων εντοπίζοντας τις πρακτικές που δύνανται να εγείρουν υπόνοιες καταχρηστικής προσφυγής σε αυτές, αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας.

Τα πορίσματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

 1. Οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά την κάλυψη των αναγκών τους. Προσαρμόζουν τις ανάγκες τους στο όριο των απευθείας αναθέσεων καλύπτοντας αυτές αποσπασματικά και προβαίνοντας σε κατατμήσεις.
 2. Δεν αιτιολογείται επαρκώς ο απρόβλεπτος και επείγων χαρακτήρας των αναγκών που καλύπτονται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση. Οι αναθέτοντες φορείς ταυτίζουν το «απρόβλεπτο» με το «επείγον».
 3. Σημαντικά περιθώρια ενίσχυσης υφίστανται στην ουσιαστική συμμετοχή των διοικητικών υπηρεσιών του φορέα κατά τη διαδικασία που προηγείται της τελικής απόφασης ώστε να μην δημιουργούνται υπόνοιες αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας.
 4. Σε πολλές περιπτώσεις δεν καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της σύμβασης ούτε προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της εκτιμώμενης δαπάνης. Δεν αποδεικνύεται προηγούμενη έρευνα αγοράς.
 5. Δεν παρέχονται εχέγγυα διαφάνειας ως προς την επιλογή του αναδόχου και τον καθορισμό του τιμήματος ιδίως όταν διενεργούνται επανειλημμένες αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο. Δεν υφίστανται προκαθορισμένα και επομένως επαληθεύσιμα κριτήρια επιλογής όσων καλούνται να υποβάλουν προσφορά.
  Δεν γίνεται διαπραγμάτευση του τιμήματος. Προσφέρονται χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά έκπτωσης. Συστήματα ηλεκτρονικής αγοράς δεν εφαρμόζονται ευρέως.
 6. Το υψηλότερο ποσοστό απευθείας αναθέσεων παρατηρήθηκε στα νοσοκομεία. Μικρό ποσοστό των συμβάσεών τους ανατίθεται μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών λόγω χρόνιων συστημικών αδυναμιών σε συνδυασμό με τις επιτακτικές ανάγκες προμήθειας φαρμάκων και λοιπών
  αναλωσίμων. Προσφυγή σε νομιμοποιητικές διατάξεις.
 7. Οι δημόσιοι φορείς δεν διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης των καταγγελιών και αξιοποίησης αυτών για τη βελτίωση της ακεραιότητας της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων

Με αφορμή την Έκθεση Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και το συνήθη ισχυρισμό-δικαιολογία της απερχόμενης Δημαρχίας ότι η έλλειψη πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελούσε τροχοπέδη στο να επιτελέσει το έργο της, παραθέτουμε σήμερα τις συμβάσεις που υπέγραψε η Δημοτική Αρχή σε προμήθειες και έργα και αφορούν στο 10μηνο από τις αρχές 2023 μέχρι και αρχές Νοεμβρίου. Να σημειώσουμε στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν και τα 3 προηγούμενα χρόνια.

Στο διάστημα αυτό, η πλειονότητα των συμβάσεων που υπογράφηκαν, είναι δια απευθείας αναθέσεως. Συνολικά υπογράφηκαν 65 συμβάσεις προμηθειών και έργων συνολικού κόστους 2.245.709,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Από τις συμβάσεις αυτές οι 53 έγιναν δια απευθείας αναθέσεως ή με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης συνολικού ποσού 1.255. 982,78 ευρώ. Οι υπόλοιπες 12 έγιναν με διαγωνιστική ανοιχτή διαδικασία συνολικού ποσού 989.726,62 ευρώ

Παραθέτουμε παρακάτω συνοπτικό πίνακα των 53 συμβάσεων του Δήμου Καλυμνίων ΔΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Συνολικού ποσού 1.255. 982,78 ευρώ).

1.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2023- Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση- Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 24.800 ευρώ

2. Υπηρεσία συμβούλου για δημιουργία & υποβολή φακέλου πρότασης για ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΤΑ Ημερομηνία ανάρτησης: 17/02/2023- Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση- Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:13.491,20 ευρώ

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ημερομηνία ανάρτησης: 03/03/2023-Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση-Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:1.178 ευρώ

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19 & ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ Ημερομηνία ανάρτησης:03/03/2023- Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:37.200 ευρώ

5. Διοργάνωση Ανοιξιάτικων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Εξόδων Φιλοξενίας του Δήμου Καλυμνίων για το 2023 Ημερομηνία ανάρτησης: 06/03/2023-Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση- Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 37.088,40 ευρώ

6. Προμήθεια Χώματος για την Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων στον Χ.Α.Δ.Α Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2023- Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση-Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 5.580 ευρώ

7. Προμήθεια Χημικών Κολυμβητήριου του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2023 Ημερομηνία ανάρτησης: 10/03/2023 – Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση- Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 9.363,60

8. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2023- Διαδικασία: Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση -Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 49.525,60 ευρώ

9. Ανάθεση σε Δασολόγο της αντιπροσώπευσης του Δήμου μας για τις ενστάσεις των δασικών εκτάσεων Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2023-Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση-Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 27.900 ευρώ

10. Προμήθεια και χορήγηση ποσότητας φρέσκου κρέατος (αρνί) προς διανομή στους άπορους συνδημότες μας Ημερομηνία ανάρτησης: 29/03/2023- Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση-Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 20.340 ευρώ(4 συμβάσεις σε διαφορετικούς προμηθευτές.)

11. Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης – Υποστήριξης Ημερομηνία ανάρτησης: 03/04/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 8.680 ευρώ

12. Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρησης – Υποστήριξης της εταιρείας 4Μ Προηγμένα Συστήματα Τεχνικού Λογισμικού Ημερομηνία ανάρτησης: 03/04/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση -Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 8.556 ευρώ

13. “Μίσθωση Καλαθοφόρου Οχήματος” για το έτος 2023 Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 4.806,24

14. Καθαριότητα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2023 Διαδικασία: Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 37.200 ευρώ

15. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των Δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 7.812 ευρώ

16.Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, στον Δήμο Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 27/04/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 34.720 ευρώ

17. Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ημερομηνία ανάρτησης: 28/04/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 38.068 ευρώ

18. Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 03/05/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 37.138 ευρώ

19. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ Ημερομηνία ανάρτησης: 16/05/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 8.000 ευρώ

20.ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ-ΑΣΒΕΣΤΟΧΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΤΕΛΕΝΔΟΥ-ΨΕΡΙΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΗΜΙΩΝ ΒΑΘΥ Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 36.411,36

21. Προμήθεια Τεχνολογικού εξοπλισμού για την αποκατάσταση του domain του Δήμου Καλυμνίων. Ημερομηνία ανάρτησης: 06/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:   24.219,68 ευρώ

22. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ημερομηνία ανάρτησης:  08/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:   16.368  ευρώ

23. Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης:  08/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:  37.138 ευρώ

24. Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:  7.592,08 ευρώ

25. Ετήσιος Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος Ορκωτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2022 Ημερομηνία ανάρτησης: 16/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 5.952 ευρώ

26. Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Δήμου Ημερομηνία ανάρτησης: 19/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:  5.927,20  ευρώ

27 Προμήθεια Ζωοτροφών για τη Σίτιση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ημερομηνία ανάρτησης: 19/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 19.406 ευρώ

28. Πρόσβαση σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ Ημερομηνία ανάρτησης: 21/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 6.370  ευρώ

29. Υπηρεσίες Συντήρησης και Επισκευής των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 21/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 17.999,74 ευρώ

30. Εκτέλεση Συγκοινωνιακού Έργου για τις υπεραστικές γραμμές Πόθια-Βαθύ & Πόθια – Εμπορειού για ένα έτος Ημερομηνία ανάρτησης: 21/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 30.180,36 ευρώ

31. Διαμόρφωση φακέλου για την υποβολή πρότασης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 37.200  ευρώ

32. Επισκευή – Συντήρηση Γηπέδου «5Χ5» Χώρας Ν. Καλύμνου Ημερομηνία ανάρτησης: 22/06/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 36,655,85 ευρώ

33. Τροχήλατοι Πλαστικοί Κάδοι Μηχανικής Αποκομιδής (1.100 λίτρων, 770 λίτρων & 360 λίτρων) Μεταλλικοί Ημερομηνία ανάρτησης: 03/07 /2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 35.910,40 ευρώ

34. «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΗΣΟ ΨΕΡΙΜΟ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 4.960 ευρώ

35. Διευθέτηση και Συντήρηση των Παραλιών της Νήσου Καλύμνου Ημερομηνία ανάρτησης: 07/07/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 14.880  ευρώ

36. Διοργάνωση Μουσικών Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Καλυμνίων για το έτος 2023 Ημερομηνία ανάρτησης: 19/07/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 36.704  ευρώ

37. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ημερομηνία ανάρτησης: 24/07/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 9.920  ευρώ

38. Προμήθεια Πάγκων Αναπληρωματικών Παικτών Ποδοσφαίρου Ημερομηνία ανάρτησης: 28/07/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:5.952  ευρώ

39. Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου Ημερομηνία ανάρτησης: 10/08/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 24.960 ευρώ

40. Συντήρηση – Υποστήριξη & Βελτίωση του Λογισμικού του Δήμου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 10/08/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 14.756  ευρώ

41. ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ “Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2023 Διαδικασία: Συνοπτικός διαγωνισμός Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 24.849,29  ευρώ

42. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:   36.987,48 ευρώ

43. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2023 Διαδικασία: Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:   36.828  ευρώ

44. Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών (Μασούρι & Ψέριμος) Δήμου Καλυμνίων. Ημερομηνία ανάρτησης: 21/08/2023 Διαδικασία: Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 63.240 ευρώ

45. Προμήθεια «Κατασκευή Ανδριάντα Ανδρέα Μιαούλη» Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση- Συνολικό κόστος με ΦΠΑ 37.200 ευρώ

46. Καθαριότητα του Καταφυγίου των Αδέσποτων Ζώων Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 21.762  ευρώ

47. Τιμητικές Διακρίσεις – Έξοδα Φιλοξενίας – Αναμνηστικά Δώρα Δήμου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 08/09/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση  Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 37.200  ευρώ

48. Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων για το Δήμο Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 24/08/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 4.241,21 ευρώ

49.  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(Αφορά 10 συμβάσεις σε διαφορετικούς μηχανικούς )  Ημερομηνία ανάρτησης: 8/2023 Διαδικασία: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 61.268,59

50. Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων των Νήσων Τέλενδου και Ψέριμου Ημερομηνία ανάρτησης: 14/09/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 26.932,80  ευρώ

51. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ημερομηνία ανάρτησης: 20 /09/2023 Διαδικασία: Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ:  20.832ευρώ

52 Mελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Καλυμνίων στη θέση ” ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΑΦΑ” Ημερομηνία ανάρτησης: 13 /10/2023 Διαδικασία: Απευθείας ανάθεση Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 36.291,70 ευρώ

53. Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων Ημερομηνία ανάρτησης: 6/11/2023 Διαδικασία: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 7.440 ευρώ