Ακυρώθηκαν τα πρακτικά εκλογής Προεδρείου και Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λέρου επειδή το ΔΣ συνεδρίασε στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου.

212

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που υπογράφει η Γενική Γραμματέας Μαριάννα Νικολαϊδου ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ οι
αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο υπ. αριθ. 1/07-01-2024 πρακτικό περί εκλογής των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Λέρου αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απόφασης , η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέρου για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Λέρου, για το χρονικό διάστημα από 02-01-2024 έως και 30-06- 2026, πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κινηματοθέατρο Λακκίου, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 28/3-1-2024 πρόσκλησης του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου, κ. Παϊσιου Ιωάννη, και όχι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον οικισμό Πλάτανο στην έδρα του Δήμου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 96 του ν. 3463/06 (114/Α΄/08-06-2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και των διαλαμβανομένων στο άρθρο 6 του υπ’ αριθ. 16852/06-04-2011 (661/Β΄/20-04-2011) Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α &