Διακήρυξη διαγωνισμού από το Δήμο Καλυμνίων ποσού 239.960,67 € για Προμήθεια “Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων”

2006

Από το Δήμο Καλυμνίων αναρτήθηκε σήμερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.: 4446/30-01-2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Διαχείριση Απορριμμάτων», που υπογράφει ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ιωάννης Μαστροκούκος.

Πρόκειται για την προμήθεια συστημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση του στόλου οχημάτων όσο και αυτά που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση πληρότητας των κάδων

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των 193.516,67€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Το Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στα 46.444,00€. Σύνολο με Φ.Π.Α. 239.960,67€. Οι προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών, αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση

Το σύνολο της προμήθειας θα ανατεθεί σε ένα ανάδοχο. Ο λόγος είναι ότι τόσο τα υποσυστήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του στόλου οχημάτων όσο και αυτά που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση πληρότητας των κάδων αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, το υποσύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων θα καταγράφει και θα ελέγχει τις θέσεις/διαδρομές των απορριμματοφόρων.
Η λειτουργικότητα αυτή θα πρέπει να αξιοποιείται από το υποσύστημα διαχείρισης στοιχείων πληρότητας για λόγους όπως σχεδιασμό της διαδρομής που θα ακολουθήσει το απορριμματοφόρο για να συλλέξει τα απορρίμματα, βάσει των θέσεων στις οποίες έχει καταγράψει τους κάδους. Επίσης, ο εξοπλισμός ζύγισης που θα τοποθετηθεί στα οχήματα θα πρέπει να επικοινωνεί με τις συσκευές τηλεματικής (στόλος οχημάτων), προκειμένου να αποστέλλει τα δεδομένα στην κεντρική εφαρμογή διαχείρισης. Οπότε, η ανάθεση των δύο ενοτήτων (στόλος οχημάτων, διαχείριση πληρότητας κάδων) σε διαφορετικούς αναδόχους μπορεί να οδηγήσει σε συντονιστικά, τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την περάτωση του έργου. Συνεπώς, κρίνεται καλύτερο να υπάρξει ένας μοναδικός ανάδοχος.

Παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια την Περίληψη της Διακήρυξης