Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

181

Πρόσκληση από ΑΕΝ Καλύμνου για ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.