Έγκριση για προκήρυξη 2 θέσεων ιατρών Καρδιολόγων (με το βαθμό Επιμελητή Α΄) για το Νοσοκομείο Καλύμνου.

487

Από τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 704 επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεία όλης της Χώρας.

Ειδικότερα για το Γ.Ν-Κ.Υ ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ” εγκρίθηκε η προκήρυξη 2 θέσεων Ιατρών Καρδιολογίας με το βαθμό Επιμελητή Α΄

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 12/03/2024 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 29/03/2024 ώρα 15.00.
Οι αποφάσεις προκηρύξεων των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 06/03/2024
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο.
Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά βαθμό και ειδικότητα όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης.