Για τα μέσα Μαρτίου μετατίθεται η επανέναρξη των εργασιών Αποκατάστασης των Μύλων της Χρυσοχεριάς

509

Εδώ και 3 μήνες περίπου, έχουν διακοπεί οι εργασίες του έργου « Στερέωση και Αποκατάσταση και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr η επανέναρξη των εργασιών μετατίθεται για τα μέσα Μαρτίου, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για μέσα στον Φεβρουάριο 2024. Η διακοπή των εργασιών σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οφειλόταν στην αναζήτηση από τον ανάδοχο του έργου , εξειδικευμένου συνεργείου Μυλο-μαραγκού, καθόσον οι εργασίες αυτές θα πρέπει να γίνονται παράλληλα με τις άλλες εργασίες της αποκατάστασης και αναπαλαίωσης. Τελικά ο ανάδοχος βρήκε τον κατάλληλο Μυλο- μαραγκό και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr θα επισκεφτούν την Κάλυμνο , την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να καθοριστούν επιτόπου οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν και πάλι για την ολοκλήρωση του έργου.

Να σημειώσουμε ότι την ευθύνη εκτέλεσης του έργου έχει το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο έχει ορίσει και τον επιβλέποντα Μηχανικό. Εκπρόσωπος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου έχει οριστεί ο Αρχαιολόγος Μιχάλης Κουτελλάς. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Για το εν λόγω έργο να θυμίσουμε ότι την μελέτη του, εκπόνησε ο αείμνηστος αρχιτέκτονας Γιώργος Σιδερής, με εντολέα το Δήμο Καλυμνίων, και την αρχιτεκτονική μελέτη χρηματοδότησε ο συμπατριώτης ομογενής Γιώργος Ντόβελος. Τη στατική μελέτη του έργου χρηματοδότησε η ΑΡΓΩ ΑΕ, της οικογένειας Ψαρομπά. Η μελέτη υποβλήθηκε από το Δήμο Καλυμνίων στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο(ΚΑΣ) το οποίο την ενέκρινε και ακολούθησε η ένταξη του έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού και η χρηματοδότηση του από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πριν 13 μήνες, στις 20 Ιανουαρίου 2023, από το Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού  Γεώργιο Διδασκάλου εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμό του έργου « Στερέωση και Αποκατάσταση και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών» που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και αμέσως ακολούθησε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (967.741,94€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) με Φ.Π.Α. (24%).

Η εκτέλεση του έργου κατακυρώθηκε στον οικονομικό φορέα «ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚ. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ», ο οποίος υπέβαλε τη μοναδική προσφορά η οποία έγινε δεκτή στο διαγωνισμό με μέση έκπτωση 2,62% (δύο και εξήντα δύο τοις εκατό) και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, δηλ. με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται σε εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα σαράντα τέσσερα ευρώ και τρία λεπτά (942.464,03 €) χωρίς Φ.Π.Α.

Ο εκπρόσωπος της Εταιρείας “ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚ. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ” που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου, πριν 13 μήνες, στις 23 Ιανουαρίου 2023, βρέθηκε στην Κάλυμνο για επιτόπια αυτοψία και ενημέρωση, προκειμένου στη συνέχεια να εγκαταστήσει το απαραίτητο εργοτάξιο, για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Βέβαια στην πορεία υπήρξαν κάποια θέματα αναφορικά με την πρόσβαση στους Μύλους, που χρειάστηκαν κάποιο χρόνο να διευθετηθούν σε συνεννόηση του αναδόχου με τους ιδιοκτήτες απ’ όπου θα περνούσαν μηχανήματα και υλικά . Μετά τη διευθέτηση ήλθε στην Κάλυμνο το συνεργείο του υπεργολάβου Ελευθέριου Γκαμήλη, από Σάμο που ανέλαβε ένα τμήμα εργασιών από το συνολικό έργο και από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 εγκαταστάθηκε και ξεκίνησε τις εργασίες που διακόπηκαν προ τριμήνου περίπου , για τους λόγους που αναφέραμε.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 720 Ημερολογιακές Ημέρες, 2 χρόνια περίπου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Δηλαδή η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι να ολοκληρώσει το έργο το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2025. Δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο, από τώρα.

Δείτε φωτογραφίες που λήφθηκαν πρόσφατα  από την πορεία του έργου