Επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2024

374

Επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου η υπ΄ αριθμ.19/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλυμνίων, αναφορικά με:
Tην ψήφιση του προϋπολογισμού Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2024 όπως αναλυτικά αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις και στον παρακάτω πίνακα, με τον όρο τήρησης της νόμιμης διαδικασίας για κάθε Κωδικό Αριθμό Εσόδου-Εξόδου και της αρχής της ειδικότητας επί όλων των προϋπολογισθέντων και αναφερόμενων στον παρόντα προϋπολογισμό πιστώσεων.

Παρατηρήσεις
Καλείστε βάσει της διάταξης της παρ.7 του άρθρου 266 «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» του ν.3852/2010, να αναμορφώσετε κατάλληλα τον Προϋπολογισμό σας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, ως εξής:
-Να εγγράψετε το συνολικό ποσό του Κ.Α. 1212.0002 σε υπηρεσία εξόδου (60-69).
-Να μεταφέρετε στην υπηρεσία 55 τον Κ.Α. Εξόδου 64-7331.0006 και να εγγράψετε το σύνολο του ποσού στον Κ.Α. Εσόδου 1324