Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης από το Δήμο Καλυμνίων.

395

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Δήμο Καλυμνίων η «Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης»

Πιό συγκεκριμένα ο Δήμος Καλυμνίων προκηρύσσει Διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κριτήρια επιλογής
Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Κριτήρια που κρίνονται ικανά να εξασφαλίσουν στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης τα χαρακτηριστικά του εγνωσμένου κύρους και την εμπειρία για την πλήρωση της θέσης, είναι προσόντα που θα πρέπει να τεκμηριώνονται , από τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα οποία απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύουν τις υποψηφιότητες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου (ΠΕ), ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ενώ θα εκτιμηθεί η γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής).

Υποβολή υποψηφιοτήτων
Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής , δηλαδή από την ημερομηνία έκδοσης και ανάρτησης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της προβλεπομένης στο νόμο προκήρυξης
και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης, να υποβάλει δήλωση- αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα , καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Καλυμνίων. Επίσης, ο
φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο (Γ) της παρούσης.
Με την κατάθεση της σχετικής δήλωσης – αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων.

Διαδικασία επιλογής
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ειδικότερα, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων

Θητεία
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00-15:00, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Καλυμνίων, Κουνενάκης Νίκος και στο τηλέφωνο : 2243360133

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη