Προκήρυξη από τον e-ΕΦΚΑ Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την μίσθωση ακινήτου στην Κάλυμνο.

365

e-ΕΦΚΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Ο e-ΕΦΚΑ προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την μίσθωση ακινήτου στο Δήμο Καλύμνιων, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Δωδεκανήσου του e-ΕΦΚΑ. Η συνολική επιφάνεια των προς μίσθωση ακινήτων θα ανέρχεται στα 718,00τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων:

  • τα 568,00τ.μ. πλέον ή έλαττον (± 10%) θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι κύριας χρήσης, από τα οποία τουλάχιστον τα 133,00τ.μ. πλέον ή έλαττον (± 10%), που θα διατεθούν για τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕΠΑ, θα πρέπει να βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου.
  • τα 150,00 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) θα χρησιμοποιούνται ως χώροι αρχείων και βοηθητικοί. Ανώτατο όριο αιτούμενου μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των 8 €/τ.μ. και για τους βοηθητικούς χώρους το ποσό των 4€/τ.μ. Η διάρκεια της μισθώσεως θα είναι εννέα (9) έτη, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης, η οποία ασκείται εγγράφως και μονομερώς από τον e-ΕΦΚΑ για έως τρία (3) έτη.
    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14 η /05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο, Ανάσταση, ΤΚ 85200, Κάλυμνος. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικού, Ασφάλισης & Εισφορών της
    Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Δωδεκανήσου e-ΕΦΚΑ, στην ανωτέρω διεύθυνση, έως την 14 η/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Τμήματος Στέγασης Ιπποκράτους 19, 6 ος όροφος, Τ.Κ.10679, Αθήνα, τηλ. 2103662365 (κ. Αγγελέτου) και στη Τοπική Διεύθυνση Β΄ Δωδεκανήσου με έδρα την Κάλυμνο τηλ. 2243023662 (κος Ποθητός) από 08:00 μέχρι 15:00. Το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 537038/11-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΤ546ΜΑΠΣ-ΡΥΘ) διακήρυξης μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του e-ΕΦΚΑ και το σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης είναι αναρτημένο στο link: http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί.

Από τη Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ