Διενέργεια εξετάσεων από το Λιμεναρχείο Καλύμνου για χορήγηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και Α/Κ σκαφών

207

Ανακοινώνεται ότι την 21-05-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στον χώρο του Λιμεναρχείου Καλύμνου, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις αντίστοιχα των υποψηφίων για την απόκτηση άδειας χειριστή-πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και αλιευτικών σκαφών. Ορίζεται ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων δεκαέξι (16) ενώ οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα μπορούν να υποβληθούν
από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και την 20-05-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται με την αίτηση ενδιαφερομένου για εξετάσεις πηδαλιουχίας αλιευτικών σκαφών:
1) Φωτ/φο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
2) Φωτ/φο ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας σε ισχύ.
3) Υ.Δ του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι « Πρόκειται να κάνω χρήση άδειας χειριστή πηδαλιούχου στο πλαίσιο εφαρμογής της ΩΠ: 160911/07-09 δ/γής ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ Β΄΄-Γ΄».
4) Υ.Δ. του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου ότι « δεν διώκομαι ως φυγόποινος-φυγόδικος και δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας»
5) Βεβαιώσεις ιατρών (Ιδιωτών ή Δημόσιου Νοσοκομείου) ειδικότητας παθολόγου καθώς και οφθαλμίατρου (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων-χειριστών ταχυπλόων σκαφών), στις οποίες θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος «κρίνεται ικανός για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους» (Μη απογεγραμμένοι ναυτικοί) ή Ιατρική γνωμάτευση από την κατά τόπο Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ), στην οποία θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος «κρίνεται ικανός για τη διακυβέρνηση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους» (Απογεγραμμένοι ναυτικοί) ή Φωτ/φο άδειας οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων.
6) Βεβαίωση Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων τουλάχιστον 24 μηνών (για απογεγραμμένους ναυτικούς) σε ειδικότητες ασυρμάτου-μηχανής-καταστρώματος είτε σε εμπορικά πλοία ή σε επαγγελματικά Α/Κ ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ ή τριών (03) τουλάχιστον ετών ως βοηθός λεμβούχος ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον (30) μηνών. Η προϋπηρεσία σε επαγγελματικά Α/Κ που δεν φέρουν ναυτολόγιο μπορεί να αποδεικνύεται από εγγραφές στο ημερολόγιο γεφύρας- μηχανής θεωρημένες από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή, ή από βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις οικείου ασφαλιστικού φορέα ή από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από εν ισχύ ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας για το προς απόδειξη χρονικό διάστημα ή συνοδευόμενη από βεβαίωση αρμόδιας λιμενικής αρχής ότι ήμουν κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρει στην υπεύθυνη δήλωση ως χρόνος της υπόψη προϋπηρεσίας μου σε Α/Κ σκάφη (για προϋπηρεσία σε Α/Κ σκάφη που δεν υποχρεούνται σε τήρηση ναυτολογίου).
7) Τρείς (03) φωτογραφίες.
8) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι:
α)Δεν συνταξιοδοτούμαι από οποιονδήποτε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα,
ή
β) είμαι συνταξιούχος και σε περίπτωση επαγγελματικής μου απασχόλησης με την αλιεία, θα ενημερώσω το φορέα αυτό,
ή
γ) Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος απασχολείται στην αλιεία θα προσκομίζεται βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα ότι αυτός δύναται να απασχοληθεί
9) Αποδεικτικό είσπραξης (10,00) Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.ΕΜ.Ν. (καταβάλλονται πριν την παραλαβή της άδειας),
10) Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ ΚΑΕ 3435 (14,67) Ευρώ ή e-Παράβολο κωδ. 3096.
11) Παράβολο χαρτοσήμου (15,00) Ευρώ e-Παράβολο κωδ. 4833.