15 προσλήψεις προσωπικού για Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου Κω και Λέρου.

1702

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου.

Από τα άτομα αυτά, τα 15 προορίζονται για τα Γραφεία Κώ και Λέρου :

Συγκεκριμένα:

1.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ : 7 άτομα (ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών )

2.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ : 8 άτομα (ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών )

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση τροποποίησης της Πράξης.Σε περίπτωση τροποποίησης της Πράξης οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν ή ανανεωθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για τον κάθε κωδικό ξεχωριστά

Δείτε όλη την «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2016» πατώντας εδώ 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός