Φλας στο παρελθόν: Η τραγωδία στην Κάλυμνο πριν 60 χρόνια- Καταπλακώθηκαν 4 σπίτια από πτώση ογκόλιθων με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο μία μητέρα με τα δύο τέκνα της.

1997

Συνέβη πριν 60 χρόνια στις 12 Ιανουαρίου 1959 και το ρεπορτάζ είναι από την εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ» εκείνης της εποχής, Τρίτης 13 Ιανουαρίου 1959 Αριθ. Φύλλου 2325

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ

ΚΑΤΕΠΛΑΚΩΘΗΣΑΝ 4 ΟΙΚΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ ΕΚ ΠΤΩΣΕΩΣ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΒΑΡΟΥΣ 50 ΤΟΝΝΩΝ
Εφονεύθησαν μία γυνή με τα δύο τέκνα της
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).


Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν σήμερον εις Κάλυμνον το οποίον ανεστάτωσεν όλους τους κατοίκους της νήσου μας, οίτινες διατυπώνουν δια ποικίλων σχολίων την εκπληξίν των δια το ασύνηθες γεγονός.

Τας πρώτας πρωινάς ώρας της σήμερον ογκόλιθοι, εκ των οποίων εις ήτο βάρους 50 περίπου τόννων, κατεπλάκωσαν 4 οικίας της Καλύμνου. Το τραγικόν όμως είναι ότι εφονεύθησαν εκ των ογκολίθων μία μητέρα με τα δύο τέκνα της.

Πάραυτα αι αρχαί έσπευσαν επί τόπου και εξήτασαν τα αίτια, αλλά ουδέν ανεκοινώθη.
Εν τω μεταξύ ολόκληρος η περιοχή απεκλείσθη και εκηρύχθη επικίνδυνος.

ΝΕΩΤΕΡΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Κατά νεώτερον τηλεγράφημα, την 0.30 πρωινήν, συνεπεία κατολισθήσεως όγκων χωμάτων μετ’ ογκολίθων εις τας Βορειοανατολικάς παρυφάς της πόλεως Καλύμνου, κατέρρευσεν η οικία Νικολάου Πονήρη, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν εντός αυτής η Νίκη σύζυγος Νικ. Πονήρη ετών 35 και τα τέκνα αυτής Μιχαήλ, ετών 7 και Αντωνία 8 μηνών, ενώ έτερα δύο τέκνα των διεσώθησαν. Σοβαράς ζημίας υπέστησαν έτεροι τρεις οικίαι καταστάσαι επικινδύνως ετοιμόρροποι.

Πηγή: ΡΟΔΙΑΚΗ