Την ένταξη του έργου είχε αιτηθεί ο Περιφερειάρχης, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας προς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους

Για την απόφαση ένταξης του έργου “Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του έργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ.

Ειδικότερα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και κατόπιν αιτήματος που τον Νοέμβριο του 2018 είχε υποβάλει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, που είναι ο κύριος του έργου, το αλιευτικό καταφύγιο Σκάλας Πάτμου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020”, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 2.056.451,61 ευρώ.

Το έργο αφορά στην επέκταση μώλου εντός του όρμου της Σκάλας Πάτμου, συνολικού μήκους 68,85 μέτρων. Επίσης προβλέπονται οι απαραίτητοι εξοπλισμοί (κρίκοι πρόσδεσης, προσκρουστήρες) και οι κατάλληλες υποδομές ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και πυρασφάλειας του καταφυγίου, καθώς και η τοποθέτηση πίλλαρ τροφοδοσίας των σκαφών με νερό και ρεύμα. Με την προέκταση του μώλου θα παρέχεται προστασία από κάθε καιρό στο υπάρχον κρηπίδωμα και θα μπορούν να ελλιμενίζονται συνολικά 50 έως 60 αλιευτικά σκάφη.

Της υποβολής  από τον Περιφερειάρχη, της αίτησης ένταξης του έργου στο ΕΠΑλΘ, είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2018 υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του κ. Γιώργου Χατζημάρκου και του Δημάρχου Πάτμου, Γρηγόρη Στόικου, προκειμένου η Περιφέρεια  να αναλάβει την κατάθεση πρότασης για την ένταξη του έργου  σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην συνέχεια, την δημοπράτηση και την υλοποίησή του.  Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι ο Δήμος Πάτμου δεν διαθέτει την απαιτούμενη από τα ευρωπαϊκά προγράμματα επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος το έργο, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε  2.710.000 €.

Κατόπιν της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Περιφερειάρχης  ζήτησε την ένταξη και χρηματοδότησή του στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 «Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 10/12/2019 και λήξης η 31/12/2023. �