Άρχισε η ενημέρωση των περιλαμβανομένων στον Οριστικό Πίνακας Κατάταξης Ανέργων για Δήμο Καλυμνίων και από την Πέμπτη ξεκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης τους.

564

Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ www.oaed.gr ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για 36.500 θέσεις εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων.
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ Δημόσιας
Πρόσκλησης.
Ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που θα εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr ήδη από το Γραφείο του ΟΑΕΔ στην Κω ξεκίνησε η ενημέρωση των επιτυχόντων από Κάλυμνο, όπως προσέλθουν στο Τοπικό Γραφείο εδώ στην Κάλυμνο για να λάβουν οδηγίες και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη συνέχεια στο Δήμο Καλυμνίων για όσους προβλέπεται και να ξεκινήσει η διαδικασία για άμεση πρόσληψη τους.

Να θυμίσουμε ότι για το δήμο Καλυμνίων είχαν προκηρυχθεί 75 θέσεις των ειδικοτήτων που φαίνονται στον πίνακα

Επίσης  έχουν προκηρυχθεί θέσεις και για το Επαρχείο
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός