Πρόεδρος της Επιτροπής Κωδικοποίησης τουριστικής νομοθεσίας ο Κώος Αχιλλέας Κουτσουράδης.

374

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:61Β2465ΧΘΟ-ΨΣΓ) η με αριθμό πρωτ. 12452/05.08.2020 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με θέμα: “Σύσταση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας, για την κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας”.

Η επιτροπή αυτή έχει την εξής αποστολή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η συλλογή, αξιολόγηση, κατάταξη, συγχώνευση, γλωσσική αναδιατύπωση σε ενιαίο κείμενο και κάθε άλλη ενδεικνυόμενη νομοτεχνικά σύννομη ενέργεια, στο πλαίσιο διοικητικής κωδικοποίησης, της σήμερα ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας στο πεδίο του Τουρισμού.

Η επιτροπή είναι πολυμελής αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες  και εκπρόσωπους των παραγωγικών κλάδων του Τουρισμού.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κω ότι ο συμπατριώτης μας κ. Αχιλλέας Κουτοσυράδης, ορίστηκε Πρόεδρος της, συνεχίζοντας έτσι το ίδιο έργο που είχε αναλάβει  το 2002-2003

(ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ)
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός