Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στο δήμο Λέρου

310

Οι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Λέρο και τα καθήκοντα τους σύμφωνα με την απόφαση του δήμαρχου Μιχάλη Κόλια με θητεία ενός έτους:

Απόσπασμα απόφασης
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λέρου με θητεία από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού μέχρι 04/09/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζει τον κ. Καστή Δημήτριο του Αντωνίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων αυτής και συγκεκριμένα των:
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Ανθρώπινου δυναμικού και Διοικητικής μέριμνας, Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών, Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου και Κ.Ε.Π.

2. Ορίζει τον κ. Μεραμπελιώτη Βασίλειο του Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων αυτής και συγκεκριμένα των: Τμήμα Περιβάλλοντος Υδροοικονομίας & Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης πρασίνου, Τεχνικών έργων, Η/Μ έργων και συγκοινωνιών.

3. Ορίζει τον κ. Γρεκό Κυριάκο του Χαράλαμπου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν:
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και των Αυτοτελών τμημάτων Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός