Δασικοί χάρτες: Ξεκινά η ανάρτηση των αναθεωρημένων χαρτών– Στις 5 Φεβρουαρίου 2021 η ανάρτηση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

437

Ξεκινά την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021, η σταδιακή ανάρτηση των αναθεωρημένων δασικών χαρτών καθώς δημοσιεύτηκε χθες Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021, στη «Διαύγεια» ο προγραμματισμός των αναρτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου προβλέπεται να γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2021.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνεται ότι ο θεωρημένος δασικός χάρτης συνοδευόμενος από τον «ιστορικό ορθοφωτοχάρτη» θα αποστέλλεται στον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, οπωσδήποτε μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης, όπως επίσης και στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου τής Δ/νσης Δασικών Έργων & Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

Κατ’ εξαίρεση για την Διευθύνσεις Δασών που είναι προγραμματισμένες να εκτελέσουν την ανάρτηση των οικείων δασικών χαρτών την 15η Ιανουαρίου 2021 δεν οφείλεται η τήρηση τής ανωτέρω προθεσμίας, εφόσον έχουν, ήδη, αποστείλει τα θεωρημένα και λοιπά στοιχεία των προς ανάρτηση δασικών χαρτών.

Η θεώρηση καθώς και η απόφαση τής ανάρτησης τού δασικού χάρτη θα γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά, άμεσα εντός τής ημέρας έκδοσής τους, ομοίως ανωτέρω, στον Φορέα ¨Ελληνικό Κτηματολόγιο¨, και στην Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών. Επιπλέον, θα δίδεται ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των προβλεπομένων για την ευρύτατη δημοσιοποίηση τής ανάρτησης και τής προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων. Στα πλαίσια αυτά, η ανωτέρω απόφαση να γνωστοποιείται, αμελλητί, και στους όμορους Ο.Τ.Α. των περιοχών ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η χωρική αρμοδιότητα των συνιστούμενων ΣΥΑΔΧ, εφόσον αυτά είναι περισσότερα τού ενός, επεκτείνεται και καλύπτει ολόκληρη την περιοχή ανάρτησης τού δασικού χάρτη για το καθένα από αυτά.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός