Τέλος από ΕΛ.ΣΤΑΤ στην απογραφή της Χώρας Καλύμνου ως αυτοτελούς οικισμού.

1504

Τέλος βάζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ για την απογραφή της Χώρας Καλύμνου ως αυτοτελούς οικισμού.

Αυτό προκύπτει από  έγγραφο της ΕΛ.ΣΤΑΤ που έχει τίτλο: «Συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση(2/2020 του ΣτΕ για Κάλυμνο)»

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 30 Οκτωβριου 2020(πριν ένα χρόνο περίπου) και έχει εκδοθεί από την ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ –ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΏΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

Στο εν λόγω έγγραφο, γίνεται αρχικά αναφορά στην προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθείται  και στη νομοθεσία που ισχύει, για να χαρακτηριστούν οι αυτοτελείς οικισμοί.

Στη συνέχεια αναφέρεται στην απόφαση του ΣτΕ επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:

Από την κοινοποίηση της απόφασης του ΣτΕ, η ΕΛ.ΣΤΑΤ προέβη σε διεξοδική μελέτη του φακέλου και αναζήτησε υποστηρικτικό υλικό.

Από την μελέτη του διαθέσιμου χαρτογραφικού υλικού, τόσο της ΕΛ.ΣΤΑΤ όσο και άλλων φορέων(Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Εθνικό Κτηματολόγο) και εφαρμόζοντας τον ορισμό του αυτοτελούς οικισμού,τεκμαίρεται ότι ορθώς συνενώθηκαν οι οικισμοί “Ποθαία» και»Χωρίον» του Δήμου Καλυμνίων κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών(ΦΑΟ) από την αρμόδια Συντονιστική Ομάδα εργασίας(ΣΟΕ) Δωδεκανήσου το 2011, διότι δεν πληρούνται τα αναγκαία κριτηρια.

 Και το έγγραφο καταλήγει:

Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να συμμορφωθεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ με την απόφαση αρ.2/2020 του ΣτΕ, προτείνεται να αναδημοσιευτεί ο πληθυσμός του Δήμου Καλυμνίων με την επισήμανση ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή σε σχέση Με  τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν με την απόφαση 11247/28.12.2012(ΦΕΚ 3465.Β΄/28.12.2012) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αρ. ΓΠ-191/18.3/2014(ΦΕΚ 698/Β΄/20.3.2014)

Να σημειώσουμε ότι στη σημερινή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων, το τελευταίο θέμα του πινακίου αναφέρεται στη “ Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Στατιστικής Υπηρεσίας Δωδωκανήσου για τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις , καταργήσεις κ.λ.π.) στους οικισμούς του Δήμου μας”