Τελικά η Εταιρεία “ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚ.ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ” προσωρινός μειοδότης του έργου “Αποκατάσταση και λειτουργική αναβάθμιση των ανεμόμυλων Χρυσοχεριάς Καλύμνου”  

380

Τελικά η Εταιρεία “ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚ.ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ” είναι ο οικονομικός προσωρινός μειοδότης του έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση και λειτουργικής αναβάθμισης των ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς Καλύμνου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών».

Η διευκρίνηση αυτή γίνεται, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr σε σχετική απόφαση με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2022, που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιος Διδασκάλου, εκ παραδρομής αναγράφηκε ως προσωρινός μειοδότης, η Εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ”.

Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα της απόφασης με τη λανθασμένη αναφορά.

Το kalymnos-news.gr επικοινώνησε με τους ενδιαφερόμενους. Όπως μας είπαν από την “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ” η Εταιρεία τους, δεν έχει καμία σχέση με το έργο των Ανεμόμυλων της Χρυσοχεριάς, αλλά με έργο του Υπουργείου Πολιτισμού στη Σύμη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Εταιρεία “ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΚ.ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ” είναι τελικά ο προσωρινός μειοδότης , ο οποίος χει κληθεί να προσκομίσει στο Υπουργείο Πολιτισμού απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να γίνει η οριστική ανάδειξη και η υπογραφή της σύμβασης. Όπως μας είπαν από την εν λόγω Εταιρεία, η προσκόμιση των δικαιολογητικών και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, η Εταιρεία θα εγκαταστήσει εργοτάξιο για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 720 Ημερολογιακές Ημέρες, 2 χρόνια περίπου, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Να σημειώσουμε ότι η προσφορά της Εταιρείας που θα αναλάβει το έργο είναι, μέση έκπτωση 2,62% (δύο τοις εκατό και εξήντα δύο) και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, δηλ. με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται σε εννιακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα σαράντα τέσσερα ευρώ και τρία λεπτά (942.464,03 €) χωρίς Φ.Π.Α