Δρομολογείται το έργο αποκατάστασης της καθίζησης στο δρόμο του Πλατύ Γιαλού Καλύμνου.

644

Δρομολογείται το έργο αποκατάστασης της καθίζησης στο δρόμο του Πλατύ Γιαλού Καλύμνου.

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Καλυμνίων :

1.Καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού (με χρήση ηλεκτρονικών μέσων-ΕΣΗΔΗΣ), για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

2. Εγκρίνεται η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το εν λόγω έργο για το οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 221.098,80€ για το έτος 2024

Σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης:

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 178.225,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το αντικείμενο της μελέτης του έργου αφορά στην αντιμετώπισή των προβλημάτων του δρόμου του Πλατύ Γιαλού (κατολισθητικά φαινόμενα , καθίζηση- ρηγμάτωση οδοστρώματος) που δημιουργήθηκαν λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του
2022 στο νησί της Καλύμνου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την από 11-3-2022 και με αρ. πρωτ. 3768/23-3-2022 τεχνική έκθεσή του καθηγητή Λέκκα Ευθυμίου, προκειμένου να γίνει ασφαλής για να δεχθεί μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας ενόψει τής νέας καλοκαιρινής σεζόν.
Σκοπός λοιπόν των εργασιών αυτών είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στο δρόμο αυτόν, ή βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού καθώς και η αναβάθμιση της περιοχής

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα γίνουν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ή φυσική απορροή των ομβρίων υδάτων επιφανειακά και να μή δημιουργείται κανένας κίνδυνός εισροής υδάτων και υγρασίας στις κατοικίες και ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (09) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για μία “πονεμένη ιστορία” που ξεκίνησε πριν 18  χρόνια περίπου,όταν έγινε μία σοβαρή καθίζηση, η άκρη του δρόμου υποχώρησε και το οδόστρωμα περιορίστηκε και στένεψε. Βέβαια το πρόβλημα με τα χρόνια επιδεινώθηκε, η καθίζηση έχει επεκταθεί και σε άλλο τμήμα του δρόμου κυρίως με την θεομηνία τον Ιανουάριο 2022. Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους του Πλατύ Γιαλού και τους επισκέπτες ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, εδώ και 18 χρόνια.