Τρία(3) χρόνια χρειάστηκαν για να εγκριθούν από τη Δημοτική Αρχή οι όροι δημοπράτησης του έργου”Επισκευή, συντήρηση κτιρίου & αύλειου χώρου σχολείου Τελένδου, Δήμου Καλυμνίων”!

589

Περισσότερο από 3 χρόνια χρειάστηκαν για να προχωρήσει η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 108.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Στις 7 Οκτωβρίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων ενέκρινε  τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟΥ”,και καθόρισε  τους όρους διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού,

Να θυμίσουμε ότι το έργο αυτό εντάχθηκε από την προηγούμενη Δημαρχία του Γιάννη Γαλουζή κα πιο συγκεκριμένα  στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 με  απόφαση του τότε Υπουργού Εσωτερικών Α.Χαρίτση.

Αφορούσε την ένταξη  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, του έργου  «Επισκευή, συντήρηση κτιρίου & αύλειου χώρου σχολείου Τελένδου, Δήμου Καλυμνίων», συνολικού προϋπολογισμού 135.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καλυμνίων (Ν. Δωδεκανήσου). Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: Υπουργείο Εσωτερικών 110.500 ευρώ και Δήμος Καλυμνίων 24.500 ευρώ

Είναι ένα από τα αρκετά έργα που ενέταξε η Δημαρχία Ι.Γαλουζή και είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση τους και παρέλαβε η Δημαρχία Διακομιχάλη ως συνεχιζόμενο για να το υλοποιήσει.

Δυστυχώς από τότε που ανέλαβε η Δημαρχία Διακομιχάλη έχουν περάσει περισσότερο από 25 μήνες και μόλις τώρα θα γίνει ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου θα είναι 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,που σημαίνει ότι εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά ,δεν υπάρξουν ενστάσεις και άλλες καθυστερήσεις, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι θα είναι έτοιμο μετά την έναρξη και της επόμενης σχολικής χρονιάς 2022-2023.

 Και μιλάμε για ένα απλό έργο που παραλήφθηκε με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση.

Ακόμα μία περίπτωση κωλυσιεργίας, που φανερώνει ανικανότητα και επιβεβαιώνει ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή και στα πιο απλά θέματα κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς,

Κλέινοντας να αναφέρουμε ότι η μελέτη του έργου προβλέπει τις παρακάτω βασικές εργασίες:
Α) για τα κτίρια:
▪ Καθαίρεση και ανακατασκευή της πλάκας των εξωτερικών τουαλετών
▪ Καθαίρεση παλαιού κτίσματος, πρώην WC, στην νότια πλευρά του
οικοπέδου.
▪ Αντικατάσταση κουφωμάτων του κτιρίου.
▪ Συντήρηση – επισκευή των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων,
όπου απαιτείται.
▪ Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου και των τουαλετών.
Β) για τον αύλειο χώρο:
▪ Κατασκευή κολονών και πόρτας εισόδου.
▪ Περίφραξη και ανακατασκευή τμήματος πετρόκτιστου τοιχίου
▪ Κατασκευή πλάκας και τοποθέτηση καλύμματος φρεατίου στο πηγάδι.
▪ Εξωραϊσμός αύλειου χώρου με πλακόστρωση, δημιουργία γηπέδου μπάσκετ, κατασκευή κερκίδων και παγκακιών και φύτευση δέντρων, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης