Η εταιρεία 3Κ προσωρινός ανάδοχος για «Επισκευή Σχολείου Τελένδου» και «Συντήρηση Αναρριχητικών διαδρομών»  

327

Η «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναδείχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμο Καλυμνίων προσωρινός ανάδοχος εκτέλεσης των παρακάτω 2 έργων:

1.«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΛΕΝΔΟΥ»

‘Εργο που χρηματοδοτείται από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  εκτιμώμενης αξίας 108.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Η έκπτωση που προσφέρθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο είναι 10,34 %,

H μελέτη του έργου προβλέπει τις παρακάτω βασικές εργασίες:
Α) για τα κτίρια:
▪ Καθαίρεση και ανακατασκευή της πλάκας των εξωτερικών τουαλετών
▪ Καθαίρεση παλαιού κτίσματος, πρώην WC, στην νότια πλευρά του οικοπέδου.
▪ Αντικατάσταση κουφωμάτων του κτιρίου.
▪ Συντήρηση – επισκευή των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, όπου απαιτείται.
▪ Χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου και των τουαλετών.
Β) για τον αύλειο χώρο:
▪ Κατασκευή κολονών και πόρτας εισόδου.

▪ Περίφραξη και ανακατασκευή τμήματος πετρόκτιστου τοιχίου
▪ Κατασκευή πλάκας και τοποθέτηση καλύμματος φρεατίου στο πηγάδι.
▪ Εξωραϊσμός αύλειου χώρου με πλακόστρωση, δημιουργία γηπέδου μπάσκετ, κατασκευή κερκίδων
και παγκακιών και φύτευση δέντρων, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της
μελέτης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης

2.«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ»

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Εκτιμώμενης αξίας 471.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Η έκπτωση που προσφέρθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο είναι 31,67 %

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός