Στα “ψιλά γράμματα” έκτακτης συνεδρίασης του ΔΣ Καλυμνίων η εγγραφή ποσού 37.200 ευρώ για την ανάθεση των μελετών για το κλείσιμο του Χ.Α.Δ.Α (Χωματερή) !

451

Σύμφωνα με πρόσκληση που στάλθηκε χθες Τετάρτη 17 Μαϊου 2023, δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , θα διεξαχθεί δια ζώσης, σήμερα 18η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:30 για λήψη απόφασης “Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – 2ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικον. έτους 2023″

Βέβαια το ενδιαφέρον εστιάζεται στους λόγους που η σύγκληση του εν λόγω συμβουλίου συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση. Ολόκληρο “κατεβατό” για να δικαιολογήσει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εγγραφή χρημάτων για τις εκλογικές αποζημιώσεις των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στα ειδικά συνεργεία.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Εκείνο όμως που δημιουργεί εντύπωση είναι ότι στο τέλος του “κατεβατού” στα “ψιλά γράμματα” σε 4 γραμμές, αναγράφεται:

Επίσης, σχετικά με την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος, πρέπει άμεσα να εγγραφούν τα ποσά που αφορούν την ανάθεση των μελετών για το κλείσιμο του Χ.Α.Δ.Α. δεδομένου ότι τα πρόστιμα ξεκινούν από την 1η του νέου έτους και πρέπει υποχρεωτικά μέχρι τότε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες”.

Η Δημοτική Αρχή που διανύει τον 45ο μήνα στο τιμόνι του Δήμου και μόλις 4,5 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές, θυμήθηκε και την Χωματερή που “καίει και καπνίζει” όλα αυτά τα χρόνια και θέλει να εγγράψει στον προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα το ποσό των 37.200 ευρώ για την “Τεχνική και οριστική μελέτη της Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δήμου Καλυμνίων” Και ακόμη είμαστε στη μελέτη! Επειδή είμαστε και στο Μαϊο να θυμηθούμε την παροιμία “ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι”

Παραθέτουμε τους λόγους που αναφέρονται στην πρόσκληση και συνιστούν το κατεπείγον, με τις 4 γραμμές στο τέλος για τη Χωματερή.

     Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών,  τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων με καταβολή ειδικής αποζημίωσης που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας.
Η συγκρότηση των συνεργείων, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 43160/15.05.2023 (ΦΕΚ 3204/15.05.2023 τεύχος Β’): Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων για τον Δήμο Καλυμνίων καθορίζεται στους 66 υπαλλήλους .Για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου Καλυμνίων που θα απασχοληθούν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023,  τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, εκδίδεται Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης (περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18). Πρέπει όμως πρώτα να προηγηθεί Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του προυπολογισμού και την εγγραφή των χρημάτων στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 Επίσης, σχετικά με την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος, πρέπει άμεσα να εγγραφούν τα ποσά που αφορούν την ανάθεση των μελετών για το κλείσιμο του Χ.Α.Δ.Α. δεδομένου ότι τα πρόστιμα ξεκινούν από την 1η του νέου έτους και πρέπει υποχρεωτικά μέχρι τότε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες